Định vị và định hướng DGPS

Định vị và định hướng DGPS V200s smart antenna

Định vị và định hướng DGPS

Định vị và định hướng VS1000

Đo sâu hồi âm đa tia

Đo sâu hồi âm đa tia MB2

Đo sâu hồi âm đa tia

Đo sâu hồi âm đa tia T20P

Thiết bị rà quét địa hình đáy biển Sonar scan

Thiết bị quét địa hình đáy Sonar Scan 650 JwFhisher

Thiết bị định vị GNSS RTK

Thiết bị định vị GNSS RTK S631

Thiết bị đo các yếu tố dòng chảy sóng triều

Thiết bị đo các yếu tố dòng chảy RiverPro ADCP Teledyne RDI

Thiết bị đo các yếu tố dòng chảy sóng triều

Thiết bị đo các yếu tố dòng chảy RiverRay ADCP Teledyne RDI

Định vị và định hướng DGPS

Định vị và định hướng DGPS V200s smart antenna

Định vị và định hướng DGPS

Định vị và định hướng VS1000

Đo sâu hồi âm đa tia

Đo sâu hồi âm đa tia MB2